A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти Підгаєцької міської ради Тернопільської області

НАКАЗ МОН "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами"

                                            

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

          23.07.2010 N 736/902/758 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   30 листопада 2010 р. 
                   за N 1196/18491 
 

          Про затвердження порядків 
           надання платних послуг 
          державними та комунальними 
           навчальними закладами 
 

   Відповідно до статті 61  Закону  України  "Про  освіту" 
( 1060-12 ), статей 64 та 65 Закону України "Про вищу освіту" 
( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 
N 903 ( 903-2009-п ) "Про удосконалення механізму регулювання 
плати за послуги у сфері освіти" Н А К А З У Є М О: 

   1. Затвердити: 

   1.1. Порядок надання платних освітніх послуг державними та 
комунальними навчальними закладами, що додається. 

   1.2. Порядок надання інших платних послуг державними та 
комунальними навчальними закладами, що додається. 

   2. Міністерству освіти і науки України забезпечити: 

   2.1. Подання цього наказу  на  державну  реєстрацію  до 
Міністерства юстиції України в установленому порядку. 

   2.2. Розміщення наказу на офіційному веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України. 

   3. Установити, що дія цього наказу поширюється на платні 
освітні та інші послуги, що надаються навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної і комунальної форм власності. 

   4. Визнати  таким, що втратив чинність, Порядок надання 
платних послуг державними навчальними закладами, затверджений 
наказом  Міністерства  освіти  України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства економіки України від 27.10.97 N 383/239/131 
( z0596-97 ),  зареєстрований у міністерстві юстиції України 
12.12.97 за N 596/2400. 

   5. Керівникам навчальних закладів встановити перелік платних 
освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із 
зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з 
послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх 
надання. 

   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників 
Міністрів відповідно до розподілу обов'язків. 

   7. Цей  наказ  набирає  чинності з дня його офіційного 
опублікування. 

 Міністр освіти і науки України             Д.Табачник 

 Міністр економіки України                 В.Цушко 

 В.о. Міністра фінансів України             В.Копилов 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Перший заступник Керівника 
 Спільного представницького органу 
 профспілок                       В.М.Ткачов 

 Голова Антимонопольного 
 комітету України                    О.Костусєв 

 Президент Спілки орендарів 
 і підприємців України             Віктор Хмільовський 

 В.о. президента Спілки підприємців 
 малих, середніх і приватизованих 
 підприємств України                  В.Биковець 

 В.о. Голови Державного комітету 
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва               Г.Яцишина 

 В.о. президента Всеукраїнської 
 асоціації роботодавців                 В.Биковець 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства освіти 
                   і науки України, 
                   Міністерства економіки 
                   України, 
                   Міністерства фінансів 
                   України 
                   23.07.2010 N 736/902/758 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   30 листопада 2010 р. 
                   за N 1196/18491 
 

               ПОРЯДОК 
           надання платних освітніх 
        послуг державними та комунальними 
           навчальними закладами 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Дія цього Порядку поширюється на навчальні заклади, що 
належать до державної і комунальної форм власності, у частині 
надання послуг відповідно до розділу 1 Переліку платних послуг, 
які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної 
форми  власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2010 N 796 ( 796-2010-п ) (із змінами) (далі - 
Перелік). 

   1.2. При наданні платних освітніх послуг  застосовуються 
нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у сфері 
освітньої діяльності. 

   1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у 
такому значенні:
   замовник -  фізична чи юридична особа, яка на підставі 
договору (контракту, заяви) з навчальним  закладом  замовляє 
навчальному закладу платну освітню послугу для себе або іншої 
особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;
   індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством 
порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;
   навчальні заклади - дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, 
професійно-технічні,  вищі  навчальні   заклади,   заклади 
післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки, 
методичні установи, інші установи та заклади системи освіти. До 
навчальних закладів у цьому Порядку віднесено також навчальні 
заклади - структурні підрозділи навчальних закладів, що діють 
згідно із затвердженими положеннями, мають окремо визначений в 
установленому порядку ліцензований обсяг і безпосередньо надають 
платні освітні послуги;
   особи, які навчаються, - діти дошкільного віку, вихованці, 
учні дошкільних навчальних закладів; вихованці, учні, слухачі 
позашкільних навчальних закладів; учні, вихованці загальноосвітніх 
навчальних закладів; учні, слухачі професійно-технічних навчальних 
закладів; студенти, курсанти  навчальних  закладів  цивільної 
авіації, морського та річкового флоту, Севастопольського інституту 
атомного машинобудування, екстерни, асистенти - стажисти, інтерни, 
клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, здобувачі, слухачі 
вищих навчальних закладів; інші громадяни, яким  навчальними 
закладами надаються платні освітні послуги;
   послуга - термін вживається у значенні, визначеному Законом 
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ). 

   1.4. Навчальний заклад зобов'язаний:
   безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну 
інформацію  щодо порядку та умов надання конкретної платної 
освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати;
   оприлюднити:
   визначену у встановленому цим Порядком вартість  платної 
освітньої  послуги,  що  надається  для  здобуття освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення кваліфікації або для 
здобуття наукового ступеня, - не пізніше ніж за один місяць до 
дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;
   вартість інших платних освітніх послуг - не пізніше ніж за 
15 календарних днів до початку їх надання. 

   1.5. Платні освітні послуги можуть надаватись тими самими 
структурними підрозділами, що здійснюють навчання громадян за 
державним замовленням. 

   1.6. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової 
заяви - для фізичної особи; договору (контракту) - для фізичної 
або юридичної особи.
   На підставі договору (контракту) надаються платні освітні 
послуги відповідно до пунктів 1-4, 9-11 розділу 1  Переліку 
( 796-2010-п ).
   Інші платні освітні послуги надаються на підставі письмової 
заяви, що складається замовником у довільній формі.
   При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) 
кошти, отримані навчальним закладом, залишаються згідно з умовами 
договору (контракту, заяви) у розпорядженні навчального закладу 
для  виконання  його  статутних  завдань  згідно  з  чинним 
законодавством. 

   1.7. Кошти, отримані навчальним закладом від надання платних 
освітніх послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в 
органах Державного казначейства України, та  використовуються 
згідно  із  затвердженим  кошторисом  навчального  закладу з 
урахуванням вимог законодавства.
   У разі якщо у ліцензії вищого навчального закладу, крім його 
ліцензованих обсягів, окремо зазначені також ліцензовані обсяги 
його структурних підрозділів - навчальних закладів такого самого 
або нижчого рівня акредитації, відповідні рахунки відкриваються 
окремо для навчального закладу та окремо для кожного з його 
структурних підрозділів, що має визначений ліцензований обсяг. 

   1.8. Матеріальні  цінності,  майно  навчального  закладу, 
придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних 
освітніх послуг, належить  навчальному  закладу  на  правах, 
визначених чинним законодавством, та використовується ним для 
виконання своїх функціональних повноважень. 

          II. Встановлення вартості 
           платних освітніх послуг 

   2.1. Встановлення  вартості  платної  освітньої  послуги 
здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з 
її наданням.
   Калькуляційною одиницею при цьому є  вартість  отримання 
відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за 
весь період її надання у повному обсязі.
   У разі якщо строк надання платної освітньої послуги перевищує 
один календарний рік, а відповідно до чинних нормативно-правових 
актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у 
відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми 
та строки сплати.
   Відповідно до  цього  Порядку  навчальний  заклад  може 
диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги 
виходячи з ліцензованого обсягу,  співвідношення  попиту  та 
пропозиції за конкретними напрямами (спеціальностями) навчання на 
державному (регіональному) ринку освітніх послуг.
   У разі  встановлення навчальним закладом диференційованих 
розмірів навчальний заклад зобов'язаний дотримуватись  такого 
розрахунку: 

            n     n 
            S К х В = S К х Р, 

   де: S - знак суми;
   К - контингент,  який планується зарахувати на навчання для 
отримання конкретної освітньої послуги у плановому періоді, тобто 
кількість осіб, що подадуть заяви до навчального закладу (укладуть 
договори, контракти з навчальним закладом) для отримання освітніх 
послуг різних видів, визначених у пункті 1.6 розділу I;
   В - калькуляційна одиниця кожної платної освітньої послуги, 
визначена відповідно до цього Порядку, тобто вартість надання 
конкретної освітньої послуги за весь період її надання у повному 
обсязі одній фізичній особі, яка буде зарахована на навчання у 
плановому періоді;
   Р - кошти, що сплачує замовник за надання навчальним закладом 
конкретної платної освітньої послуги одній фізичній особі за весь 
період її надання у повному обсязі, яка зазначена в договорі 
(контракті, заяві), платіжному дорученні, іншому аналогічному 
документі;
   n - номенклатура (перелік) всіх видів платних  освітніх 
послуг, що надає навчальний заклад у плановому періоді. 

   2.2. Складовими вартості витрат є:
   витрати на оплату праці працівників;
   нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
   безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
   капітальні витрати;
   індексація заробітної плати, інші витрати відповідно  до 
чинного законодавства. 

   2.3. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до 
надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових 
окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), 
підвищення, доплати, надбавки та інші виплати  обов'язкового 
характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.
   При формуванні витрат на оплату праці  працівників,  що 
залучені до надання платної освітньої послуги, також можуть 
враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер,  у 
порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.
   У витратах на оплату праці  враховується  оплата  праці 
працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але 
залучені до надання платних освітніх послуг.
   Оплата праці  таких працівників здійснюється на підставі 
трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за 
тими  самими  умовами  та розмірами оплати праці, за якими 
здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.
   У разі залучення до надання платної  освітньої  послуги 
визнаних,  видатних  вітчизняних  та  іноземних фахівців для 
проведення одного або декількох навчальних  занять,  лекцій, 
майстер-класів тощо оплата їхньої праці здійснюється на підставі 
окремо укладених договорів цивільно-правового характеру.
   Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до 
надання  платних  освітніх  послуг, з відповідними розмірами 
посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а 
також  кількість  годин  їх  роботи визначаються виходячи з 
необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно 
до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для 
виконання тих чи інших видів робіт.
   За відсутності  затверджених  норм  зазначені  показники 
визначаються розрахунково.
   Кількість ставок  працівників  викладацького  складу,  що 
залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається 
відповідно  до  чинних  нормативно-правових  актів на основі 
навчальних  планів,  затверджених  для  кожного  напряму, 
спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на 
підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при 
виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу 
на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі 
при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених 
для  самостійної  роботи,  та  з  урахуванням  встановленого 
співвідношення викладач - студент у вищих навчальних закладах 
III-IV рівнів акредитації.
   Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які 
враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, 
визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і 
видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання 
платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються 
затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені 
для  навчальних  закладів  різних типів, або штатні розписи 
навчальних закладів, затверджені у встановленому порядку.
   Кількість ставок (штатних одиниць) працівників, для яких 
немає затверджених у встановленому порядку штатних нормативів або 
які виконують функції із забезпечення діяльності навчального 
закладу в цілому  (автотранспортні  підрозділи,  планові  та 
бухгалтерські служби тощо), визначається виходячи із затвердженого 
у встановленому порядку штатного розпису навчального закладу з 
урахуванням  необхідності  забезпечення  виконання  навчальним 
закладом статутних завдань у повному обсязі. 

   2.4. Нарахування на оплату праці, в тому числі: збір на 
обов'язкове  державне  пенсійне  страхування,  на обов'язкове 
соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою 
працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності тощо, здійснюються у розмірах, передбачених чинним 
законодавством. 

   2.5. До безпосередніх витрат  та  оплати  послуг  інших 
організацій  при визначенні вартості платних освітніх послуг 
належать матеріальні витрати, що використовуються на надання 
освітніх послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, 
інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних 
матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, 
бланкової та навчальної документації, що використовується при 
наданні платних освітніх послуг, паливно-мастильних матеріалів, 
хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до 
нього, спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв, 
захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених статутами 
(положеннями) навчальних закладів або законодавством; проведення 
поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування 
основних фондів, що використовуються для надання платних освітніх 
послуг, службові відрядження та стажування, пов'язані з наданням 
платних  освітніх  послуг,  оплата  послуг  зв'язку, засобів 
сигналізації, ліцензій для надання платних освітніх послуг.
   Вартість сировини і матеріалів, що використовуються під час 
навчальних занять, розраховується відповідно до затверджених в 
установленому  порядку  навчальних планів з кожного напряму, 
спеціальності, дисципліни (предмета), виду навчальних занять та 
форми організації навчання, а паливно-мастильних матеріалів, крім 
того, виходячи з технічних характеристик транспортних засобів та 
тривалості їх роботи при наданні відповідної платної освітньої 
послуги.
   Витрати на  оплату  послуг  сторонніх  організацій,  що 
залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх 
послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не 
можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які 
повинні  бути  здійснені  кваліфікованими фахівцями сторонніх 
організацій (у тому числі суб'єктами господарювання), придбання та 
тиражування методичних матеріалів, передплату періодичних видань.
   Це, зокрема, оплата всіх банківських послуг (у тому числі за 
готівкове обслуговування), оплата за ветеринарні послуги, охорону, 
встановлення пожежної та охоронної сигналізації, юридичні та 
інформаційні  послуги,  що  забезпечують виконання навчальним 
закладом його статутних завдань, оренду, встановлення лічильників 
і  спеціального  обладнання,  їх  перевірку  та  гарантійне 
(післягарантійне) обслуговування, поточний ремонт, що здійснюється 
залученими  юридичними  особами,  установлення  та  подальше 
супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку (у тому 
числі мобільного), за послуги Інтернет-провайдерів.
   Крім витрат, наведених  у  пункті  2.5  цього  розділу, 
включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру 
витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на 
оплату праці (зокрема відрахування профспілковим організаціям), 
плата за отримання ліцензій та акредитації, дозволів, отримання 
яких є необхідною умовою для надання того чи іншого виду платних 
освітніх послуг,  витрати  на  обов'язковий  медичний  огляд 
працівників,  заходи  з  охорони  праці та безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища, страхування  транспортних 
засобів, що використовуються при наданні платних освітніх послуг.
   Вартість безпосередніх витрат  та  оплата  послуг  інших 
організацій  вираховуються  прямим  розрахунком  на  основі: 
встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної 
плати або витрат на оренду приміщень інших підприємств, що 
використовуються у навчальному процесі, вартість оренди яких 
встановлена згідно з укладеними договорами оренди, строку надання 
тієї чи іншої платної освітньої послуги, площ, що використовуються 
для  її  надання; інших видатків, що необхідні для надання 
замовлених платних освітніх послуг, норм витрат та  тарифів 
відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, 
порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії 
(за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).
   У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх 
витрат, оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх 
вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю 
наданої аналогічної платної освітньої послуги, що склались у цьому 
навчальному закладі за минулий звітний період, з урахуванням 
індексу інфляції. 

   2.6. До капітальних витрат на придбання (створення) основних 
засобів включаються витрати на забезпечення надання навчальним 
закладам платних освітніх послуг, а саме:
   придбання або  створення  основних  засобів,  зокрема 
навчального, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, 
приладів, механізмів, споруд, меблів, комп'ютерної та оргтехніки, 
придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів;
   капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та 
реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що 
використовуються у навчальному процесі (у тому числі придбання 
будівельних  матеріалів,  виготовлення  проектно-кошторисної 
документації);
   придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею 
прав на користування), авторських та суміжних прав.
   Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків в 
межах вартості платної освітньої послуги, встановленої відповідно 
до цього Порядку, з урахуванням положень абзаців п'ятого та 
шостого пункту 2.1 цього розділу. 

 Директор Департаменту 
 економіки та фінансування МОН            С.В.Даниленко 

 Заступник начальника 
 Держцінінспекції Мінекономіки             Л.П.Єфімова 

 Заступник Директора 
 Департаменту фінансів 
 освіти, науки та культури Мінфіну          В.А.Воробйов 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства освіти 
                   і науки України, 
                   Міністерства економіки 
                   України, 
                   Міністерства фінансів 
                   України 
                   23.07.2010 N 736/902/758 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   30 листопада 2010 р. 
                   за N 1196/18491 
 

               ПОРЯДОК 
          надання інших платних послуг 
          державними та комунальними 
           навчальними закладами 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Дія цього Порядку поширюється на навчальні заклади, що 
належать до державної і комунальної форм власності, у частині 
надання платних послуг, відповідно до розділів 2-8 Переліку 
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 796 ( 796-2010-п ) (із 
змінами) (далі - Перелік). 

   1.2. При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо 
до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові 
акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності. 

   1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у 
такому значенні:
   замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі 
договору ( контракту, заяви) з навчальним закладом замовляє 
навчальному закладу платну послугу для себе або іншої особи, 
беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;
   індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством 
порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;
   навчальні заклади - дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, 
професійно-технічні,  вищі  навчальні   заклади,   заклади 
післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки, 
методичні установи, інші установи та заклади системи освіти. До 
навчальних закладів у цьому Порядку віднесено також навчальні 
заклади - структурні підрозділи  навчальних закладів, що діють 
згідно із затвердженими положеннями та безпосередньо надають 
платні послуги замовникам;
   послуга - термін вживається у значенні, визначеному Законом 
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ). 

   1.4. Навчальний заклад  зобов'язаний  безкоштовно  надати 
замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та 
умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та 
строку оплати. 

   1.5. Для надання платних послуг можуть визначатися структурні 
підрозділи навчальних закладів з відображенням зазначених функцій 
у  положенні, що затверджується керівником цього навчального 
закладу. 

   1.6. Платні послуги, визначені цим Порядком, надаються на 
підставі:
   письмової заяви - для фізичної особи, що складається в 
довільній формі;
   договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи;
   за фактом  оплати  надання  платної  послуги у порядку, 
визначеному законодавством.
   У разі якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів 
замовник має право здійснювати оплату послуги частинами,  у 
відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми 
та строки сплати.
   Кошти, отримані навчальним закладом за порушення замовником 
договірних зобов'язань, залишаються згідно з умовами договору 
(контракту,  заяви)  у  розпорядженні навчального закладу та 
використовуються для виконання його статутних завдань. 

   1.7. Кошти, отримані навчальним закладом від надання платних 
послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах 
Державного казначейства України, та використовуються згідно із 
затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог 
законодавства.
   У разі якщо у ліцензії вищого навчального закладу, крім його 
ліцензованих обсягів, окремо зазначені також ліцензовані обсяги 
його структурних підрозділів - навчальних закладів такого самого 
або нижчого рівня акредитації, відповідні рахунки відкриваються 
окремо для навчального закладу та окремо для кожного з його 
структурних підрозділів, що має визначений ліцензований обсяг. 

       II. Встановлення вартості платних послуг 

   2.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на 
базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
   Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на 
підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання 
та у повному обсязі.
   Навчальний заклад самостійно визначає калькуляційну одиницю 
за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок 
вартості. 

   2.2. Складовими витрат є:
   витрати на оплату праці працівників;
   нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
   безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
   капітальні витрати;
   індексація заробітної плати, інші витрати відповідно  до 
чинного законодавства. 

   2.3. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до 
надання платної послуги, враховуються розміри посадових окладів, 
ставок  заробітної  плати (у тому числі погодинної оплати), 
підвищення, доплати, надбавки та інші виплати  обов'язкового 
характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.
   При формуванні витрат на оплату праці  працівників,  що 
залучені до надання платної послуги, можуть враховуватись виплати, 
що носять заохочувальний характер, матеріальна допомога у порядку, 
встановленому законодавством та колективними договорами.
   У витратах на оплату праці працівників, які залучені до 
надання платної послуги,  враховується оплата праці працівників, 
які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до її 
надання.
   Оплата праці таких працівників здійснюється на  підставі 
трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за 
тими самими розмірами та умовами оплати  праці,  за  якими 
здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.
   Кількість ставок  (штатних  одиниць)  працівників,  які 
залучаються до надання платної послуги, визначається виходячи з 
необхідності врахування всіх функцій  і  видів  робіт,  які 
безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної 
платної послуги замовникам. Для цього можуть використовуватись 
затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені 
для установ та закладів різних типів,  що  функціонують  у 
відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове 
обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні 
розписи навчальних закладів, затверджені вищестоящою установою у 
встановленому порядку. 

   2.4. Нарахування на оплату праці, у тому числі: збір на 
обов'язкове  державне  пенсійне  страхування,  на обов'язкове 
соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою 
працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності,  встановлюються  у  розмірах,  передбачених 
законодавством. 

   2.5. До безпосередніх витрат  та  оплати  послуг  інших 
організацій належать матеріальні витрати, що використовуються при 
наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання 
сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, 
медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, 
канцелярських  товарів,  бланкової та іншої документації, що 
використовується при наданні платної послуги, паливно-мастильних 
матеріалів,  хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та 
фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг та 
енергоносіїв,  захисних  пристроїв,  харчування  у  випадках, 
передбачених  законодавством;  проведення  поточного  ремонту, 
технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що 
використовуються для надання  послуг;  службові  відрядження, 
пов'язані з наданням платних послуг, оплата послуг зв'язку, 
засобів сигналізації, ліцензій для надання платних послуг.
   Витрати на оплату послуг інших організацій, що залучаються 
навчальними закладами для надання замовникам послуг на належному 
рівні, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не 
можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які 
повинні бути здійснені професійними фахівцями інших організацій 
(у тому числі суб'єктами господарювання).
   Це, зокрема, оплата всіх банківських послуг (у тому числі за 
готівкове обслуговування), ветеринарних  послуг,  за  послуги 
охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, за 
юридичні та інформаційні послуги, оренду, встановлення лічильників 
і  спеціального  обладнання  та їх перевірка, гарантійне та 
післягарантійне обслуговування, поточний ремонт, що здійснюється 
залученими  юридичними  особами,  установлення  та  подальше 
супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку (у тому 
числі мобільного), за послуги Інтернет-провайдерів.
   Крім витрат, перелічених у пункті  2.5  цього  розділу, 
включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру 
витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на 
оплату праці (зокрема відрахування профспілковим організаціям), 
плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання яких є необхідною 
умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг, 
витрати на обов'язковий медичний огляд працівників, заходи з 
охорони  праці  та безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища, страхування транспортних засобів, що використовуються 
при наданні платних послуг.
   Вартість безпосередніх витрат  та  оплата  послуг  інших 
організацій  вираховуються  прямим  розрахунком  на  основі 
встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної 
плати, строку надання тієї чи іншої платної послуги, площ, що 
використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для 
надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до 
затверджених  в  установленому  порядку  нормативів,  порядку 
розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за 
опалювальний сезон або рівномірно протягом року).
   У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх 
витрат оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх 
вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю 
наданої аналогічної послуги, що склались у навчальному закладі за 
минулий звітний період, та індексу інфляції. 

   2.6. До капітальних витрат на придбання (створення) основних 
засобів включаються витрати на: придбання або створення основних 
засобів,  зокрема  лабораторного,  спортивного,  виробничого 
обладнання,  обладнання  для  закладів культури, громадського 
харчування,  гуртожитків, готелів, пралень, хімчисток; випуск 
навчальної літератури; придбання приладів, механізмів, споруд, 
меблів, комп'ютерної та оргтехніки, оновлення бібліотечних фондів; 
капітальне  будівництво,  придбання, ремонт, реконструкцію та 
реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів (у 
тому  числі  придбання  будівельних  матеріалів, виготовлення 
проектно-кошторисної  документації);  придбання  програмного 
забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), 
авторських та суміжних прав.
   Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у 
межах вартості платної послуги, встановленої відповідно до цього 
Порядку. 

 Директор Департаменту 
 економіки та фінансування МОН            С.В.Даниленко 

 Заступник начальника 
 Держцінінспекції Мінекономіки             Л.П.Єфімова 

 Заступник Директора 
 Департаменту фінансів 
 освіти, науки та культури Мінфіну          В.А.Воробйов 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень